Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (UDSR/DURS) demokratikleşmeden kentsel yaşanabilirliğe, uluslararası göçten çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir sosyal araştırma kuruluşudur. UDRS /DURS araştırma çalışmalarını on ana başlık altında yürütmektedir:

 

  • Demokratikleşme ve Kurumsal Reform
  • Kentleşme ve Yerel Yönetişim
  • Kentli Hakları ve Kent Hakkı
  • Kentsel Yaşanabilirlik
  • İyi Yönetişim, Katılımcılık
  • Kültür Diplomasisi
  • Çatışma Çözümü, Arabuluculuk ve Birlikte Yaşam
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  • Karar alama mekanizmalarında ve barış süreçlerinde kadının güçlendirilmesi
  • Uluslararası Göç

2020 yılına sosyal bilimi alanında uzman araştırmacılar tarafından kurulan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan UDSR/DURS, sosyal araştırmalar yapmakta, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

Dernek, 2010- 2020 arasında oluşan Kentsel Gelişim Araştırmaları sivil platformunun devamıdır. Bu dönemde çok sayıda bilimsel yayın ve proje geliştirmiş, 2020’de tüzel kişilik kazanarak, platformdan derneğe dönüşmüştür.

Dünyada ve ülkemizde artan kentleşme sürecine yönelik çalışmalar yapan araştırmacıların, bilim insanlarının, aktivistlerin ortak sorunlarından biri de alandan sağlıklı veri elde edebilme sorunudur.

Kent alanların dünya nüfusunun dörtte üçü barındıran ana yerleşmelere dönüşümü sadece mekânsal bir değişim değil. Bu süreç, tüm sosyal tabakaların, sosyal kurumların da değişimine yol açıyor.

Kentleşenin sadece birey ve toplulukların gündelik yaşamları olmadığı aşikar. Kimlikler, kurumlar, aidiyetler, davranışlar etkileniyor, değişiyor ve kentleşme; bilimsel yöntemlerle, bilimlerarası işbirliğiyle araştırılması gereken, karmaşık bir olguya dönüşüyor.

Kentleşme çalışan sosyal araştırmacıları bir araya getirmeye çalışan derneğimiz, alan verilerinin elde edilmesinden bilimsel yayın ve etkinliklere kadar olan aşamalarda enstitüsel nitelikleri güçlü kooperasyon gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Vizyonumuz

Sürdürülebilirlik Okuryazarlık, bireylerin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kentli haklarına ve sorumluluklarına derinden bağlı olmalarını sağlayan ve bu amaçla bilinçli ve etkili kararlar almalarına yardımcı olan bilgi, beceri ve zihniyettir. Vizyonumuz, dünya çapında “Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı” geliştirmek ve ilgili ve kararlı küresel vatandaşı, bilinçli ve sorumlu kararlar almaları ve toplu olarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeleri için güçlendirmektir.

Görevimiz

Misyonumuz, bireyleri sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye ve bilinçli ve etkili kararlar almayı gerektiren küresel vatandaş olma yolunda sürdürülebilir bilgi, beceri ve zihniyetin genişletilmelidir.

UDRS /DURS, sürdürülebilirlik sorunları ve çözümleri konusundaki farkındalığa ilişkin anlamlı araştırmalar yapar, veri toplar. Bu göstergelerin paylaşılması; araştırmacıların, eğitimcilerin ve diğer ilgili paydaşların, sürdürülebilir kalkınma için eğitimi desteklemek üzere pedagojik yaklaşımları ve öğrenme deneylerini uyarlamalarına olanak sağlayabilir.

UDRS /DURS’un görevlerinden bir tanesi, vatandaşlara ve kuruluşlara “sürdürülebilir okuryazarlık” deneyimine dahil etmek ve paydaşlarının sürdürülebilirlik sorunları ve çözümlerine ilişkin farkındalık derecesine erişmek için uluslararası ve yerel paydaşları bir araya getirmektir.

Değerlerimiz

Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği olarak karşılıklı saygı, dürüstlük, fırsat eşitliği ve işbirliği temel ilkelerimizdendir. Her koşulda titiz araştırma ve karşılıklı müzakereye değer veriyoruz.

Veriler bizi yönlendirir. Uzmanlarımız objektif ve bağımsızdırlar; araştırma sonuçlarına verinin onları yönlendirdiği yere göre ulaşırlar. Bir ajandamız yok. Politika konularında kurumsal pozisyonlar da geliştiremiyoruz.

Çeşitlilik esastır. Çeşitli ve kapsayıcı ekipler, yüksek kaliteli araştırma ve analiz için kritik öneme sahiptir. Çalışmalarımız, işbirliğine dayalı, saygılı bir ortamda desteklenen bir dizi perspektifle güçlendirilir.

Gerçekler önemlidir. Kanıtın yaşamları iyileştirme, eşitliği teşvik etme ve toplulukları güçlendirme gücüne inanıyoruz.

UDRS /DURS ÇALIŞMALARI DÜRÜSTLÜK, EŞİTLİK, FIRSAT VE İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TAAHHÜDÜMÜZÜ YANSITIR.

Araştırmacı Bağımsızlığı, Dürüstlük ve Çalışmalara Rehberlik Etme İlkeleri

UDRS /DURS, araştırma ve analizlerinde ve araştırmacıları ve uzmanları tarafından sunulan veriye dayalı politika önerilerinde en üst düzeyde bütünlük ve kalite standartlarını karşılamaya çalışır. Kuruluşun dürüstlük ve kalite konusundaki itibarı, korumak ve geliştirmek istediğimiz en değerli varlığımızdır.

Gerçek dünyada bilgi oluşturma ve paylaşma

UDRS /DURS uzmanları fildişi bir kulede kapalı değiller. Tüm sektörlerden – akademik, kamu, özel ve sivil toplum – gelirler ve dünyada değişim yaratmak için çalışan uygulayıcılar, politika yapıcılar ve iş ve toplum liderleri ile bilgi paylaşır, onlardan öğrenir ve kaynak görevi görürler. Bakış açıları, hem gerçek dünya deneyimleriyle hem de politikayı uygulamaya koyan diğer kişiler tarafından bilgilendirilir ve geliştirilir.

Çeşitlendirilmiş ve Zenginleştirilmiş bilgi oluşturma

UDRS /DURS çalışanlarının, kurullarda görev yapmalarına, zamanlarını gönüllü olarak göstermelerine veya tavsiye ve danışmanlık sağlamalarına bakılmaksızın, dış kuruluşlarla çalışma ve bağlantı kurma izni ve yetkisi vardır. Ve UDRS /DURS diğer kuruluşlar için çalışan yarı-zamanlı öğrencileri ağırlamaktadır. Bu dış ilişkiler bakış açılarımızı ve öğrenme ortamımızı zenginleştirir. Ücretli ve ücretsiz tüm uzmanların, diğer bağlantılarını UDRS /DURS yönetime açıklamaları ve üyeler için şeffaflık ve uzmanların bağımsızlığını sağlayacak şekilde katılımlarını düzenleyen kuralları takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkar çatışmalarından kaçınmak

Akademisyenler ve danışmanlar, UDRS /DURS’ın misyonu ve çıkarlarıyla çatışmadıkları sürece dışarıda faaliyetlerde bulunabilirler. Yasayı ihlal ettiklerinde, bir çalışanın işini yapmasını engellediğinde veya UDRS /DURS politikalarını takip ettiğinde,UDRS /DURS tarafından gerçekleştirilen işle rekabet ettiğinde veya bir çalışanın UDRS /DURS için gerçekleştirdiği işten kişisel mali kazanç elde etmesine izin verdiğinde dış faaliyetlere izin verilmez.

Uzmanların hedef kitlemizle ilişkilerini ifşa etmek

Üyelerimizin bir araştırmacının bağlantılarını bilmesi gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle uzmanlarımızın bunları www.kentselgelisimdernegi.org’daki biyografilerinde herkese açık bir şekilde açıklamalarını istiyoruz. Bu bağlantılar özellikle bir çalışma konusuyla ilgili olduğunda, yayınlarda da belirtilir.

Kent-sad adına yazmak veya konuşmak

Araştırmacılar UDRS /DURS’da yaptıkları çalışmaları yayınlarken veya konuşurken, kendilerini böyle tanımlamalı ve görüşlerini veriye dayandırmaya özen göstermelidirler. Araştırmacılar başka bir kuruluş için yaptıkları çalışmaları yayınlıyor veya bahsediyorlarsa, bu kuruluşu tanımlamalı ve UDRS /DURS’ı temsil etmediklerini açıkça belirtmelidirler.

Siyasi faaliyete girmeden bilgiyi paylaşmak

UDRS /DURS’un kaynaklar hiçbir koşulda siyasi faaliyet için kullanılamaz. Milletvekilleri veya adaylar tavsiye istediğinde, UDRS /DURS uzmanları, başka bir siyasetçiye münhasır olmayan bir şekilde bilgi sağladıkları sürece bu taleplere yanıt verebilirler. UDRS /DURS, çalışanların kişisel faaliyetlerini kendi zamanlarında kısıtlamaz; bu tür faaliyetler özel kabul edilir.